Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 256 din 22 martie 2023privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 24 martie 2023Data intrării în vigoare 24-03-2023


  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanţelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 martie 2023.Nr. 256.ANEXĂMINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRIISocietatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.AAdresa: Şos. Olteniţei nr. 103, BucureştiCUI 10881986
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023
  -mii lei-
   INDICATORINr.rd.Propuneri an curent 2023
  01234
  I  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)1
  281.869,83
   1 Venituri totale din exploatare, din care:2279.969,52
     a)subventii, cf.prevederilor legale in vigoare30,00
     b)transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare4
  0,00
   2 Venituri financiare51.900,31
  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)6281.451,30
   1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:7277.752,31
   
   A.Cheltuieli cu bunuri si servicii8118.952,70
    B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate92.632,35
    C.Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:10116.931,50
     
  C0Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd.12+Rd.13)11112.164,33
     C1Cheltuieli cu salariile12100.859,51
     C2Bonusuri1311.304,83
    
   C3Alte cheltuieli cu personalul, din care:1496,00
      cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal150,00
     C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete161.179,31
     C5Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator173.491,86
    D.Alte cheltuieli de exploatare1839.235,76
   2 Cheltuieli financiare193.698,99
  III 
   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)20418,53
  IV 1IMPOZIT PE PROFIT CURENT21387,94
    2IMPOZIT PE PROFIT AMANAT22416,99
    3VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT
  23661,63
    4IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI24 
    5ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25 
  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:26275,23
   1 Rezerve legale2720,93
   2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege280,00
   3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi29254,30
   4
   Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi300,00
   5 Alte repartizări prevăzute de lege310,00
   6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 şi 31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)A=0).320,00
   7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
  330,00
   8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:340,00
    a)- dividende cuvenite bugetului de stat350,00
    b)- dividende cuvenite bugetului local360,00
    c)- dividende cuvenite altor actionari370,00
   9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare380,00
  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE390,00
  VII 
   CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:400,00
    a)cheltuieli materiale410,00
    b)cheltuieli cu salariile420,00
    c)cheltuieli privind prestarile de servicii430,00
    d)cheltuieli cu reclama si publicitate440,00
    e)alte cheltuieli450,00
  VIII  SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:4660.071,72
   1 Alocaţii de la buget470,00
     |alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori480,00
  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII4960.071,72
  X 
   DATE DE FUNDAMENTARE 0,00
   1 Nr. de personal prognozat la finele anului501.223
   2 Nr. mediu de salariaţi total511.203
   3 Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)
  527.570,24
   4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)537.370,66
   5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)54232,73
   6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat55232,73
     Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)560,00
   7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x100057998,52
   8 Plăţi restante580,00
   9
   Creanţe restante5948.450,23
  -----