Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.088 din 27 aprilie 2023privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 12 din 13.12.2022;– Referatului de aprobare nr. 171 din 11.01.2022 a proiectului de ordin al ministrului educaţiei privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, cu sediul în bulevardul Traian nr. 31, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, pentru nivelul de învăţământ „profesional“, domeniul „electric“, calificarea profesională „electrician exploatare joasă tensiune“, respectiv nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician optometrist“, respectiv domeniul „informatică“, calificarea profesională „tehnician echipamente periferice şi birotică“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, începând cu anul şcolar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Autorizaţia de funcţionare provizorie conferă unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, calitatea de furnizor de educaţie, respectiv dreptul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ pentru nivelurile de învăţământ „profesional“ şi „postliceal“, domeniile, calificările profesionale, limba de predare şi forma de învăţământ menţionate la art. 1.Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, are următoarele obligaţii:a) de a angaja personal didactic şi nedidactic, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „profesional“, dar nu mai târziu de anul şcolar 2028-2029;c) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoţii, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, dar nu mai târziu de anul şcolar 2027-2028;d)
  de a întocmi şi înainta Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calităţii, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menţionată, în care se desfăşoară activităţile de învăţământ, are obligaţia de a asigura condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare şi a autorizaţiei de securitate la incendiu.(3) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie.Articolul 5
  Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 aprilie 2023.Nr. 4.088.ANEXĂJudeţul Neamţ
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“7.294/21.10.202216/14.11.2022Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul Traian nr. 31, telefon: 0233222800, colegiulcartianu@gmail.comProfesionalElectricElectrician exploatare joasă tensiuneRomânăCu frecvenţă
  7.006-1/21.10.2022PostlicealMecanicăTehnician optometristRomânăCu frecvenţă
  InformaticăTehnician echipamente periferice şi birotică
  Capacitate maximă de şcolarizare: 86 de formaţiuni de studiu în 2 schimburi (maximum 43 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 43 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  -----