Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 442 din 9 mai 2023privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi art. 21^2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), (3) şi (38) şi ale art. 28 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 49 şi ale art. 52 alin. (8) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări,în temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 3.05.2023, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 2566.1 din 10.04.2023 privind concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare „compania de brokeraj“, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-486 din 12.06.2008, reprezentată de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, în calitate de administrator, a constatat următoarele:
  Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 741/2019 s-a aprobat, la cerere, suspendarea activităţii companiei de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei) ani.Ca urmare a procesului de monitorizare şi supraveghere sau control permanent efectuat de către Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie (S.S.C.I.C.A.D.) - Direcţia generală - S.A.R., din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în baza prevederilor art. 4 alin. (3), (4) şi (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 32 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat nerespectarea de către compania de brokeraj a prevederilor art. 2 alin. (2) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 741/2019, cu privire la obligaţia acesteia de a transmite autorităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, dacă doreşte reluarea sau încetarea activităţii de distribuţie.Prin Raportul de control permanent nr. SA-DG 11.317 din 23.11.2022, transmis cu Adresa nr. SA-DG 11.318 din 23.11.2022, compania de brokeraj a fost notificată cu privire la nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 741/2019, potrivit cărora „cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activităţii de distribuţie“.Raportul de control permanent, menţionat mai sus, a fost primit de compania de brokeraj în data de 28.11.2022, potrivit confirmării de primire, semnată de un reprezentant al acesteia. Compania de brokeraj nu a răspuns la raportul de control permanent transmis de S.S.C.I.C.A.D., în termenul prevăzut la art. 28 alin. (23) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 7 zile de la primirea raportului de control permanent.Prin nerespectarea de către compania de brokeraj a obligaţiei de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, dacă aceasta doreşte reluarea sau încetarea activităţii de distribuţie, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (2) din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 741/2019, ceea ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi k) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare.Totodată, având în vedere obligaţia instituită prin art. 2 alin. (2) al deciziei mai sus menţionate, în speţă devin incidente şi prevederile art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „În funcţie de natura şi gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), i)-l), lit. n) şi r), Consiliul A.S.F. poate aplica societăţilor sau intermediarilor principali, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale principale“, respectiv „b) retragerea autorizaţiei sau a avizului, în cazul intermediarilor principali“.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1Se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-486 din 12.06.2008, reprezentată de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, în calitate de administrator, precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali.Articolul 2(1) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de retragere a autorizaţiei de funcţionare, compania de brokeraj elimină din denumire sintagma prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a) şi din obiectul de activitate activitatea de distribuţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.
  (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară radiază compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul intermediarilor principali, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.
  Articolul 3(1) Împotriva prezentei decizii compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi produce efecte începând cu data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 9 mai 2023.Nr. 442.------