Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 3 iulie 2003privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 11 iulie 2003Data intrării în vigoare 11-07-2003

  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior.
  (2) Modelul sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României este prevăzut în anexa nr. 1, având dimensiunile stipulate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.
  Capitolul II Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor cu stema RomânieiArticolul 2(1) Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.(2) Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.(3)
  Înscrisurile de pe sigiliile cu stema României cu denumirea instituţiei de învăţământ superior respective se redactează în limba română.
  (4) Denumirile instituţiilor de învăţământ superior sunt cele prevăzute în actul de înfiinţare.(5) Compartimentele functionale din cadrul instituţiei de învăţământ superior nu folosesc sigilii cu stema României.
  Articolul 3(1) Sigiliul cu stema României se aplică de către conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau de către persoanele special desemnate de către aceştia pe actele de studii şi pe documentele de evidenta şcolare, precum şi pe actele specifice, potrivit legii.(2) Pentru toate celelalte categorii de acte se foloseşte ştampila.
  Articolul 4Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior pot incredinta sigiliul cu stema României, prin decizie, unor alte persoane special desemnate în acest sens, conform art. 16 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.Articolul 5(1) Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior au dreptul de a comanda la Regia Autonomă "Monetaria Statului" sigilii cu stema României, numai pe baza aprobării acordate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.(2) În cazul schimbării denumirii instituţiei de învăţământ superior comanda pentru sigilii cu stema României este însoţită de copia procesului-verbal de casare a tuturor exemplarelor vechilor sigilii cu stema României.Articolul 6
  (1) Eliberarea sigiliilor cu stema României se face de Regia Autonomă "Monetaria Statului" conducătorilor instituţiilor de învăţământ superior care le-au comandat sau persoanelor împuternicite de către aceştia.(2) La eliberarea sigiliilor cu stema României se verifica obligatoriu corectitudinea datelor din sigiliu şi se semnaleaza pe loc eventualele greşeli constatate.(3) Achitarea contravalorii sigiliilor cu stema României este în sarcina instituţiei de învăţământ superior care le-a comandat.
  Capitolul III Procurarea, deţinerea şi folosirea matritei timbru sec cu stema RomânieiArticolul 7(1)
  Dreptul de a procura, deţine sau folosi matrita timbru sec cu stema României îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.
  (2) Matrita timbru sec cu stema României se aplică de către conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sau de către persoanele desemnate special în acest sens, prin decizie, pe actele de studii eliberate absolvenţilor, în locul rezervat în acest scop.(3) Procurarea matritei timbru sec cu stema României se face în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5 şi 6. Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior pot deţine numai o singura matrita timbru sec cu stema României.
  Capitolul IV Evidenta şi păstrarea sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema RomânieiArticolul 8(1) Evidenta sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României se tine la fiecare instituţie de învăţământ superior şi la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în registre special constituite în acest sens.
  (2) Modelul registrului de evidenta a sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României este prevăzut în anexa nr. 2.
  Articolul 9(1) Pentru constituirea şi păstrarea registrului de evidenta a sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, prin ordin, şi, respectiv, conducătorul instituţiei de învăţământ superior, prin decizie, desemnează o persoană responsabilă, stabilind şi atribuţiile acesteia.(2) În registrul de evidenta a sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României întocmit la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al instituţiei de învăţământ superior se înscriu datele de identificare privind sigiliile şi matrita timbru sec cu stema României.Articolul 10Sigiliile şi matrita timbru sec cu stema României se păstrează în deplina siguranţa. În încăperea în care se păstrează sigiliul, matrita timbru sec cu stema României şi registrele de evidenta trebuie să fie luate măsuri speciale de protecţie împotriva patrunderii prin efracţie.
  Articolul 11Modul de păstrare a sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României se stabileşte de către conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.
  Capitolul V Pierderea sau sustragerea sigiliului ori a matritei timbru sec cu stema RomânieiArticolul 12(1) În cazul pierderii sau al sustragerii sigiliului ori a matritei timbru sec cu stema României, conducătorii instituţiilor de învăţământ superior au următoarele obligaţii:a) sa înştiinţeze, în scris, în termen de 24 de ore, organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;b) sa publice pierderea şi sa declare nulitatea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie naţionala, în termen de 10 zile.(2) Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior au obligaţia de a întreprinde de urgenta cercetări şi de a încheia procese-verbale în care se consemnează cele constatate, acestea stand la baza sesizării organelor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Numărul şi data procesului-verbal de constatare se trec şi în registrul de evidenta a sigiliilor şi a matritei timbru sec cu stema României, la rubrica destinată scoaterii din uz.(3) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (2) se înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.(4) O noua comanda pentru sigiliu şi/sau matrita timbru sec se poate face, în condiţiile prevăzute la art. 5, pe baza chitanţei de achitare a contravalorii anunţului la Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi a copiei anunţului.(5) După apariţia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie naţionala a anunţului de pierdere sau sustragere a sigiliului ori a matritei timbru sec cu stema României, se ataşează originalul acestora la actele-anexe registrului de evidenta al instituţiei, iar o copie de pe Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi de pe ziarul în care a apărut anunţul se înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
  Capitolul VI Scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a matritelor timbru sec cu stema RomânieiArticolul 13(1) Scoaterea din uz a sigiliilor şi a matritelor timbru sec cu stema României se face în caz de uzura, la modificarea textului din cauza schimbărilor survenite în denumirea instituţiei, în cazul încetării activităţii, al pierderii, al sustragerii sau al deteriorării acestora.(2) Scoaterea din uz şi casarea se fac pe baza unor procese-verbale întocmite de comisiile de casare constituite în acest sens, prin decizii ale conducătorilor instituţiilor de învăţământ superior.Articolul 14(1) Sigiliile din cauciuc scoase din uz şi casate se distrug, cu avizul Arhivelor Naţionale, prin ardere, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal.(2)
  Sigiliile şi matritele timbru sec cu stema României, confectionate din metal, scoase din uz, se predau Regiei Autonome "Monetaria Statului", cu aprobarea Arhivelor Naţionale, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi de inventar, în vederea topirii.
  (3) Cu ocazia distrugerii, o copie a procesului-verbal se înaintează, sub semnatura conducătorului instituţiei de învăţământ superior, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.(4) Numărul şi data procesului-verbal de casare se menţionează în registrul special de evidenta, la care se anexează originalul.
  Articolul 15Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi conducătorii instituţiilor de învăţământ superior controlează semestrial modul de păstrare şi de folosire a sigiliilor şi a matritelor timbru sec cu stema României şi iau măsuri de sancţionare a persoanelor care au săvârşit abateri de la dispoziţiile legale în vigoare şi de la prevederile prezentelor norme metodologice.
  Capitolul VII Dispoziţii finale
  Articolul 16Predarea-primirea de către o altă persoană a sigiliului şi a matritei timbru sec cu stema României, în cazul plecării în concediu, al incapacităţii temporare de muncă sau în alte cazuri, se face pe bază de proces-verbal, cu aprobarea conducătorului instituţiei de învăţământ superior, şi se menţionează în registrul prevăzut la art. 8 perioada respectiva. La registru se anexează originalul procesului-verbal.Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice dispoziţie contrară.Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  Anexa 1--------la normele metodologice-----------------------MODELULsigiliului și al matriței timbru sec cu stema României
  Anexa 2--------la normele metodologice------------------------MODELULregistrului de evidenta a sigiliilor şi amatritei timbru sec cu stema României
    Nr. crt.DataFurnizorFactură seria Nr./DataDenumire produsValoareBeneficiarLoc ştampilăSemnăturăTelefonObservaţii
    1234567891011
                         
                         
                         
  ---------------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!