Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 85 din 3 februarie 2005privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 16 februarie 2005Data intrării în vigoare 16-02-2005

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5^1 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, în forma prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă condiţiile principale ale contractului de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de 10.174.004 de acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent, subscrierea şi emiterea în cadrul unei operaţiuni simultane de majorare a capitalului social, în condiţiile legii, a unui număr de 22.255.634 de acţiuni nou-emise, reprezentând 35% din capitalul social majorat, negociat între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumită în continuare S.C. "Electrica" - S.A. şi E.ON Energie A.G., prevăzut în anexa nr. 2.(2) Se aprobă condiţiile principale ale contractului de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de 11.445.150 de acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent, subscrierea şi emiterea în cadrul unei operaţiuni simultane de majorare a capitalului social, în condiţiile legii, a unui număr de 25.036.265 de acţiuni nou-emise, reprezentând 35% din capitalul social majorat, negociat între S.C. "Electrica" - S.A. şi CEZ A.S., prevăzut în anexa nr. 3.Articolul 3Se împuterniceşte Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, să mandateze reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor S.C. "Electrica" - S.A. pentru aprobarea încheierii contractelor de privatizare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 şi să desemneze persoana împuternicită să semneze în numele S.C. "Electrica" - S.A. aceste contracte de privatizare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4(1) Se instituie administrarea interimară, în condiţiile prevăzute în contractul de privatizare, la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. între data semnării contractului de privatizare şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către E.ON Energie A.G.(2) Se instituie administrarea interimară, în condiţiile contractului de privatizare, la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A. între data semnării contractului de privatizare şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către CEZ A.S.(3) La sumele reprezentând preţul acţiunilor care se vând şi la sumele reprezentând valoarea acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social, între data semnării contractelor de privatizare şi datele scadente pentru plata acestor sume, nu vor fi calculate dobânzi în vederea consolidării acestor sume în condiţiile inflaţiei şi devalorizării.(4) Situaţiile financiare întocmite conform standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. se vor utiliza în vederea semnării contractelor de privatizare şi executării obligaţiilor contractuale.Articolul 5(1)
  Se aprobă raportul comisiei pentru coordonarea privatizării, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.560/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Oltenia" - S.A. şi "Electrica Moldova" - S.A., şi raportul comisiei de negociere, numită prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, privind derularea procesului de privatizare şi încheierea negocierilor în vederea semnării contractelor de privatizare, prevăzut în anexa nr. 4.
  (2) Comisia pentru coordonarea privatizării, comisia de negociere, precum şi secretariatele tehnice aferente acestora îşi încetează activitatea la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale referitoare la calcularea ajustării preţului de cumpărare.
  Articolul 6(1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către E.ON Energie A.G. şi, respectiv, CEZ A.S., potrivit contractelor de privatizare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. nu vor mai fi aplicabile societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi, respectiv, "Electrica Oltenia" - S.A.(2) Protocoalele de predare-preluare încheiate între S.C. "Electrica" - S.A., pe de o parte, şi fiecare dintre societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., pe de altă parte, vor fi modificate în sensul detalierii părţilor din activ şi pasiv transferate de la S.C. "Electrica"- S.A. la cele două filiale, la data constituirii acestora prin reorganizarea S.C. "Electrica" - S.A.(3) Protocoalele de predare-preluare modificate conform prevederilor alin. (2) nu vor cuprinde alte obligaţii în afara celor stabilite în sarcina fiecăreia dintre societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. la data constituirii ca urmare a reorganizării S.C. "Electrica" - S.A.(4)
  Valoarea obligaţiilor alocate fiecăreia dintre societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi/sau "Electrica Oltenia" - S.A., conform protocoalelor de predare-preluare modificate potrivit prevederilor alin. (2), nu va depăşi valoarea obligaţiilor stabilite la data constituirii acestora prin reorganizarea S.C. "Electrica" - S.A.
  (5) Statutul fiecăreia dintre societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., modificat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, potrivit prevederilor contractelor de privatizare aprobate în conformitate cu prevederile art. 2, va reprezenta actul constitutiv aplicabil, acesta putând fi modificat şi completat în mod valabil prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.(6) Relaţiile colective de muncă dintre salariaţi şi societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi, respectiv, "Electrica Oltenia" - S.A. vor fi reglementate prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul fiecăreia dintre cele două societăţi comerciale.
  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - şi S.C. "Electrica" - S.A., anexa nr. 2 comunicându-se şi E.ON Energie A.G., iar anexa nr. 3 comunicându-se şi CEZ A.S.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereş
  Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 februarie 2005.Nr. 85.______________