Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 28 februarie 2007de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 20 martie 2007Data intrării în vigoare 20-03-2007

  Capitolul I ScopArticolul 1Prezenta metodologie de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare este elaborată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 16 alin. (1) şi alin. (2) lit. e) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
  Articolul 2(1) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.(2) Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de apă.
  Capitolul II Domeniul de aplicareArticolul 3(1)
  Sunt supuse avizării A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, definite potrivit Legii nr. 51/2006 şi Legii nr. 241/2006, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptată sau de ţara de origine a operatorilor care prestează aceste servicii.
  (2) A.N.R.S.C. avizează preţurile şi tarifele pentru operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi aprobă preţurile şi tarifele pentru operatorii economici care nu sunt în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri şi tarife diferite de cele avizate de A.N.R.S.C., cu condiţia asigurării autonomiei financiare, a rentabilităţii şi eficienţei economice a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.
  Capitolul III Definiţii şi abrevieriArticolul 4Termenii folosiţi în cadrul prezentei metodologii au semnificaţiile următoare:a) avizarea de preţuri şi tarife - activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale preţurilor şi tarifelor, desfăşurată de autoritatea de reglementare competentă, cu respectarea procedurii de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor, concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate;
  b) stabilirea de preţuri şi tarife - operaţiunea de analiză, pentru operatorii sau operatorii economici nou-intraţi pe piaţă, a calculaţiei preţurilor şi tarifelor, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se stabilesc structura şi nivelurile preţurilor şi tarifelor;c) ajustarea de preţuri şi tarife - operaţiunea de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;d) modificarea de preţuri şi tarife - operaţiunea de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor actuale şi a structurii acestora, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor existente;e) producţie pentru servicii publice de alimentare cu apă - activitatea de extragere/prelucrare a apei din surse de suprafaţă şi/sau subterane, respectiv deznisiparea, decantarea, filtrarea şi dezinfectarea acesteia;f) transport pentru servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare - transmiterea apei de la captare până la rezervoarele de înmagazinare prin intermediul unor aducţiuni/apeducte, respectiv între 2 operatori, sau prin intermediul unor branşamente direct către utilizatori, precum şi transportul apelor uzate şi meteorice de la utilizatori la canalele de serviciu şi de la acestea la colectoare prin sisteme de tuburi de canalizare;g) distribuţie pentru servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare - livrarea apei la consumatori, utilizându-se reţelele de distribuţie a apei şi de preluare a apelor uzate şi meteorice de la utilizatori în reţelele de canalizare;h)
  operator de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare - persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia;
  i) operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care nu exploatează un sistem public;j) autoritatea administraţiei publice locale - consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţia de dezvoltare comunitară;k) autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;l) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic preţurile şi tarifele. Pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare parametrul de ajustare este indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică sau alt parametru de ajustare stabilit prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;m) interval de timp - perioada calendaristică anterioară datei stabilirii nivelului preţurilor şi tarifelor sau perioada de timp luată în calcul la determinarea parametrului de ajustare;n) tarif compus - tarif cu două componente: fixă şi variabilă.
  Capitolul IV Acte normative de referinţăArticolul 5Prezenta metodologie are la bază următoarele acte normative de referinţă:a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;b) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 108/2006;d)
  Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.
  Capitolul V Dispoziţii generaleArticolul 6Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatea de reglementare competentă, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.Articolul 7(1) La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot include în nivelul acestora o cotă corespunzătoare pierderilor de apă din sistem, justificate de starea tehnică a acestuia. Pentru operatorii şi operatorii economici care prestează numai activităţi de transport şi distribuţie, cota pierderilor de apă din sistem va fi calculată corespunzător. Nivelul acestei cote se aprobă anual de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
  (2) În cazul în care pierderile de apă din sistem nu se aprobă anual, A.N.R.S.C. va lua în calcul nivelul cotei stabilite şi aprobate pentru anul anterior.(3) Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.(4) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate.(5) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.(6) Conducerea operatorilor economici poate stabili introducerea unei cote de dezvoltare, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5).
  Articolul 8(1) Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările şi completările ulterioare, să constituie şi să alimenteze Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare ca un fond de rezervă, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.(2) În determinarea Fondului IID cuprins în preţuri şi tarife, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină cont şi de gradul de suportabilitate al consumatorilor.Articolul 9(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza solicitărilor operatorilor sau operatorilor economici, prin avizul de specialitate al preşedintelui A.N.R.S.C.(2) Operatorul sau operatorul economic de servicii care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare transmite la A.N.R.S.C. următoarele:a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: preţurile în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, preţurile solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; preţurile sau tarifele pentru populaţie propuse în cererea înaintată la A.N.R.S.C. vor fi determinate, inclusiv cota TVA, aprobată potrivit prevederilor legale în vigoare;
  b) fişele de fundamentare pentru stabilire, ajustare sau modificare;c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor;d) alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse.
  Articolul 10(1) În cazul operatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a utilităţilor, pentru care Guvernul a stabilit pentru perioade determinate reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute de prezenta metodologie, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se stabilesc de A.N.R.S.C. pe baza regulilor respective.(2) Operatorii regionali cuprinşi în programe de dezvoltare/reabilitare cu finanţare externă/internaţională vor unifica preţurile/tarifele pe întreaga arie de operare, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor şi/sau ale acordurilor de finanţare internaţională.
  Articolul 11În cazul delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care autorităţile administraţiei publice locale au stabilit, cu acordul creditorilor sau al operatorilor, reguli ori formule de ajustare sau modificare, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule, aprobate potrivit prevederilor legale.Articolul 12În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face pe baza unor reguli sau formule de calcul avizate de A.N.R.S.C., convenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operator, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. În această situaţie, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate.Articolul 13Operatorul sau operatorul economic are dreptul de a propune tarife compuse, stabilite conform metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi exploatare în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrată la utilizatori.
  Articolul 14Monitorizarea şi controlul practicării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se vor face potrivit procedurilor elaborate de A.N.R.S.C.
  Capitolul VI Stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 15(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc pentru operatorii sau operatorii economici nou-intraţi pe piaţa acestor servicii, precum şi pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale.(2) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 1a) şi 1b).(3)
  Fundamentarea preţurilor şi tarifelor se face pe baza consumurilor normate de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b).
  Articolul 16(1) Stabilirea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit formulei:         V    P = -, unde:        QP = preţul sau tariful stabilit;V = valoarea programată a activităţii la nivelul anului în care se face propunerea;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.(2) La stabilirea preţurilor şi tarifelor se au în vedere următoarele criterii:
  a) cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi cantităţile anuale propuse spre consum;b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situaţia reală de exploatare şi funcţionare;c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor programa la nivel anual;g) în nivelul preţurilor şi tarifelor se vor include o cotă de profit şi Fondul IID determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (3) În avizul de specialitate emis de A.N.R.S.C. se va menţiona intervalul de timp anterior datei stabilirii, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.
  Capitolul VII Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 17(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la operatori sau operatori economici, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.(2) Nivelurile de preţ sau de tarif pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorului sau operatorului economic, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi tarifelor pe economie.(3)
  În avizul de specialitate emis de A.N.R.S.C. se va menţiona, pe lângă preţul sau tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare ajustat, şi nivelul parametrului existent la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.
  (4) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).
  Articolul 18(1) Ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit formulei:P(1) = P(0) + Delta(p), unde:P(1) = preţul sau tariful ajustat;P(0) = preţul sau tariful actual;Delta(p) = creşterea de preţ sau de tarif determinată de influenţele reale primite în costuri;           (Delta(ct) + Delta(ct) x r% + Delta(ct) x d% + Fondul IID)Delta(p) = ---------------------------------------------------------- , unde:                                       QDelta(ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele primite în costuri;r% = cota de profit a operatorilor sau a operatorilor economici;d% = cota de dezvoltare;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea, care nu diferă de cantitatea luată în calcul la determinarea preţului sau tarifului în vigoare;Fondul IID = Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare care se include în nivelul preţurilor şi tarifelor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 108/2006.(2) Ajustarea de preţ sau de tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta ajustare, în limita preţurilor de piaţă;b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
  e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară;g) cota de profit se menţine la nivelul avizat anterior, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.(4) În situaţia în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.
  Capitolul VIII Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 19(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi modificate în următoarele situaţii:a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor produse, transportate sau distribuite ori la modificarea condiţiilor de producţie, transport sau distribuţie, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive.(2) Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).
  Articolul 20(1) Modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit formulei:P(1) = P(0) + Delta(p), unde:P(1) = preţul sau tariful modificat;P(0) = preţul sau tariful actual;Delta(p) = creşterea de preţ;         [(Delta(c)(v)+Delta(c)(f))+(Delta(c)(v)+Delta(c)(f))xr%+(Delta(c)(v)+DelatC(f))xd%]Delta(p)=--------------------------------------------------------------------------, unde:                                               QDelta(c)(v) = creşterea cheltuielilor variabile ca urmare a influenţelor primite în costuri;Delta(c)(f) = creşterea cheltuielilor fixe ca urmare a influenţelor primite în costuri;r% = cota de profit a operatorilor sau a operatorilor economici;d% = cota de dezvoltare;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.(2)
  Modificarea de preţ sau de tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:
  a) pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta avizare, în limita preţurilor de piaţă;b) consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice;c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;d) cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;e) în preţul de livrare al apei se vor include pierderile de apă din sistemul de producere, transport şi distribuţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;f) cantităţile de apă livrate şi de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul la care se face propunerea sau la nivelul rezultat ca urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice;
  g) o cotă de profit, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.(4) În situaţia în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.
  Capitolul IX Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizareArticolul 21Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi propuse de operatori sau operatori economici pentru stabilire, ajustare sau modificare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:a)
  existenţa contorizării la utilizatorii finali;
  b) analiza şi acordul autorităţilor administraţiei publice locale implicate pentru aplicarea preţurilor şi tarifelor compuse.
  Articolul 22Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare au două componente;a) o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi în funcţiune, în condiţii de eficienţă, a sistemului public de alimentare cu apă, respectiv de canalizare;b) o componentă variabilă în funcţie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate preluate de la utilizatori.
  Articolul 23(1) Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se pot stabili la iniţiativa operatorilor sau a autorităţilor administraţiei publice locale implicate, după realizarea unui studiu din care să rezulte oportunitatea acestora.(2) Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează de operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b).Articolul 24(1) Preţurile şi tarifele compuse pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc potrivit formulei:P = a + b, unde:a - (lei/consumator) reprezintă partea fixă a preţului/tarifului şi se calculează potrivit formulei:         (C(f) + C(f) x r% + C(f) x d %)    a = ------------------------------- x Q(medie/cs), unde:                      QC(f) = cheltuieli fixe;r% = cota de profit a operatorului sau a operatorului economic;d% = cota de dezvoltare;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea;Q(medie/cs) = cantitatea medie lunară pe consumator.Q(medie/cs casnici) se determină ca raport între cantitatea medie lunară livrată consumatorilor casnici şi numărul mediu al consumatorilor.Q(medie/cs rest utilizatori) se va determina în două sau mai multe tranşe, în funcţie de cantităţile contractate.Q(medie/cs rest utilizatori) se va determina astfel încât să reflecte cât mai fidel cantitatea de apă contractată de utilizator;b - preţ/tarif pe mc reprezintă partea variabilă a preţului/tarifului şi se determină potrivit formulei:         (C(v) + C(v) x r% + C(v) x d%)    b = ------------------------------, unde:                     QC(v) = cheltuieli variabile;r% = cota de profit a operatorului sau a operatorului economic;d% = cota de dezvoltare;Q = cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.(2)
  În situaţia în care operatorul constituie Fondul IID, formulele pentru determinarea preţurilor şi tarifelor compuse se adaptează în mod corespunzător.
  (3) În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile ori tarifele actuale, formulele pentru determinarea preţurilor şi tarifelor compuse se adaptează în mod corespunzător.
  Articolul 25Ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor compuse la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face potrivit metodologiei şi criteriilor prevăzute la cap. VII şi VIII.Articolul 26Anexele nr. 1a), 1b), 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  Anexa 1a) ---------la metodologie--------------FIŞA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea preţurilor la apă
  Specificaţie U.M. Programat anual - lei - Preţ propus - lei/ U.M. -
  A. Apă brută cumpărată mii mc
  B. Apă livrată: - populaţie - rest consumatori, inclusiv consum propriu - pierderi de apă în sistem mii mc mii mc mii mc %/mii mc
  C. Energie consumată total MWh
  D. Număr salariaţi nr. per- sonal
  E. Venit mediu/salariat lei
  1. Cheltuieli materiale: - apă brută; cantitatea cu preţ în vigoare - pierderi de apă în activităţile de transport şi distribuţie - energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare - tratarea apei - materiale tehnologice - cheltuieli cu protecţia mediului - amortizare anuală - redevenţă anuală - reparaţii în regie - reparaţii cu terţii - studii şi cercetări - alte servicii executate de terţi: - colaborări - comisioane şi onorarii - protocol, reclamă, publicitate - poştă, telecomunicaţii - alte cheltuieli materiale 2. Cheltuieli cu munca vie, din care: - salarii - CAS - Fond şomaj - FNAS - Fond accidente şi boli profesionale - CCIASS - Fond garantare creanţe salariale - alte cheltuieli cu munca vie
  F. Cheltuieli de exploatare (1 + 2)
  G. Cheltuieli financiare
  I. Cheltuieli totale (F + G)
  II. Profit
  III. Cota de dezvoltare
  IV. Fondul IID
  V. Venituri obţinute din producere, transport, distribuţie apă (I + II + III + IV) lei
  VI. Cantitate livrată, inclusiv consum propriu mii mc
  VII. Preţ unitar (V : VI) lei/mc V P = - Q
  NOTĂ:La lit. A, volumul apei brute fundamentate va fi determinat, după caz, în funcţie de sursele de alimentare existente.Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea preţurilor la apă, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.Pentru activităţile de producere, transport sau distribuţie se vor întocmi fişe de fundamentare separate, în cazul în care operatorul sau operatorul economic prestează una dintre aceste activităţi.Cheltuielile cu pierderile de apă din sistem vor fi calculate numai în cazul activităţii de transport şi distribuţie a apei.Pierderile de apă din sistem reprezintă raportul sau diferenţa dintre apa livrată şi apa cumpărată.Valoarea pierderilor de apă din sistem se determină avându-se în vedere preţul apei cumpărate şi cantitatea de apă pierdută.În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA-ul.
  Anexa 1b) ---------la metodologie--------------FIŞA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor la canalizare
  Specificaţie U.M. Programat anual - lei - Preţ propus - lei/ U.M. -
  A. Apă livrată: - populaţie - rest consumatori, inclusiv consum propriu mii mc mii mc mii mc
  B. Apă uzată şi meteorică procesată: - populaţie - rest consumatori, inclusiv din consum propriu mii mc mii mc mii mc
  C. Energie consumată total MWh
  D. Număr salariaţi nr. per- sonal
  E. Venit mediu/salariat lei
  1. Cheltuieli materiale: - energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare - materiale tehnologice - cheltuieli cu protecţia calităţii apei (suspensii) - cheltuieli cu protecţia mediului - amortizare anuală - redevenţa anuală - reparaţii în regie - reparaţii cu terţii - studii şi cercetări - alte servicii executate de terţi: - colaborări - comisioane şi onorarii - protocol, reclamă, publicitate - poştă, telecomunicaţii - alte cheltuieli materiale 2. Cheltuieli cu munca vie, din care: - salarii - CAS - Fond şomaj - FNAS - Fond accidente şi boli profesionale - CCIASS - Fond garantare creanţe salariale - alte cheltuieli cu munca vie
  F. Cheltuieli de exploatare (1+2)
  G. Cheltuieli financiare
  I. Cheltuieli totale (F+G)
  II. Profit
  III. Cota de dezvoltare
  IV. Fondul IID
  V. Venituri obţinute din activitatea de canalizare (I + II + III + IV) lei
  VI. Cantitatea procesată, inclusiv din consum propriu mii mc
  VII. Tarif unitar (V : VI) lei/mc V P = - Q
  NOTĂ:În condiţiile existenţei unor sisteme diferite pentru apa pluvială (meteorică) şi menajeră, operatorul va întocmi fişe de fundamentare distincte.Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la canalizare, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Cheltuielile cu protecţia calităţii apei se stabilesc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA-ul.
  Anexa 2a) ---------la metodologie--------------FIŞA DE FUNDAMENTAREpentru ajustarea sau modificarea preţurilor la apă
                           
    SpecificaţieU.M.Realizat perioada anterioară - lei -Fundamentarea anterioarăPropus
    Total - lei -Unitar - lei/m3 -Total - lei -Total creşteri - lei -Unitar - lei/m3 -
    A.Apă brută cumpăratămii m3            
    B.Apă livrată:mii m3            
      - populaţiemii m3            
      - rest consumatori, inclusiv consum propriumii m3            
      - pierderi de apă în sistem%/mii m3            
    C.Energie consumatătotal MWh            
    D.Număr salariaţinr. personal            
    E.Venit mediu/salariatlei            
      1.Cheltuieli variabile:           **) DELTAC(v)  
        - apă brută; cantitatea cu preţ în vigoare              
        - pierderi de apă în activităţile de transport şi distribuţie              
        - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preţ în vigoare              
        - tratarea apei              
        - materiale tehnologice              
        - alte cheltuieli materiale specifice              
      2.Cheltuieli fixe, din care:           **)  
        a)cheltuieli materiale:           DELTAC(f)  
          - materiale              
          - energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare              
          - cheltuieli cu protecţia mediului              
          - amortizare anuală              
          - redevenţa anuală              
          - reparaţii în regie              
          - reparaţii cu terţii              
          - studii şi cercetări              
          - alte servicii executate de terţi:              
          colaborări              
          comisioane şi onorarii              
          protocol, reclamă, publicitate              
          poştă, telecomunicaţii              
          -alte cheltuieli materiale              
        b)cheltuieli cu munca vie, din care:              
          - salarii              
          - CAS              
          - Fond şomaj              
          - FNAS              
          - Fond accidente şi boli profesionale              
          - CCIASS              
          - Fond garantare creanţe salariale              
          - alte cheltuieli cu munca vie              
        c)cheltuieli financiare              
          I. Cheltuieli totale (1 + 2)           *) DELTA(ct)  
          II. Profit              
          III. Cota de dezvoltare              
          IV. Fondul IID              
          V. Venituri obţinute din producere, transport, distribuţie apă (I+II+III+IV)lei            
          VI. Cantitate livrată, inclusiv consum propriumii m3            
          VII. Preţ unitar (V : VI)lei/m3     P0   *) DELTA(p) = Valoarea creşterii/ cantitate **) DELTA(p)***) P1 = P0 + DELTA(p)
  ---- *) În cazul ajustării preţurilor la apă. **) În cazul modificării preţurilor la apă. ***) În cazul ajustării sau modificării preţurilor la apă.
  La lit. A, volumul apei brute fundamentate va fi determinat, după caz, în funcţie de sursele de alimentare existente.Pentru coloana "Realizat perioada anterioară", operatorul sau operatorul economic va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii.Odată cu Fişa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea preţurilor la apă, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.Pentru activităţile de producere, transport sau distribuţie se vor întocmi fişe de fundamentare separate, în cazul în care operatorul sau operatorul economic prestează una dintre aceste activităţi.Cheltuielile cu pierderile de apă din sistem vor fi calculate numai în cazul activităţii de transport şi distribuţie a apei.Pierderile de apă din sistem reprezintă raportul dintre apa livrată şi apa cumpărată.Valoarea pierderilor de apă din sistem se determină având în vedere preţul apei cumpărate şi cantitatea de apă pierdută.În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.Veniturile realizate nu reprezintă veniturile încasate; acestea se determină prin înmulţirea cantităţilor facturate cu preţul în vigoare.Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA-ul.
  Anexa 2b) ---------la metodologie--------------FIŞA DE FUNDAMENTARE
  pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la canalizare
                           
    SpecificaţieU.M.Realizat perioada anterioară - lei -Fundamentarea anterioarăPropus
    Total - lei -Unitar - lei/m3-Total - lei -Total creşteri - lei -Unitar - lei/m3 -
    A.Apă livrată:mii m3            
      - populaţiemii m3            
      - rest consumatori, inclusiv consum propriumii m3            
    B.Apă uzată şi meteorică procesată:mii m3            
      - populaţiemii m3            
      - rest consumatori, inclusiv consum propriumii m3            
    C.Energie consumatătotal MWh            
    D.Număr salariaţinr. personal            
    E.Venit mediu/salariatlei            
      1.Cheltuieli variabile:           **)  
        - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preţ în vigoare           DELTAC(v)  
        - materiale tehnologice              
        - cheltuieli cu protecţia calităţii apei (suspensii)              
        - alte cheltuieli materiale specifice              
      2.Cheltuieli fixe, din care:           **)  
        a)cheltuieli materiale:           DELTAC(f)  
          - materiale              
          - energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare              
          - cheltuieli cu protecţia mediului              
          - amortizare anuală              
          - redevenţa anuală              
          - reparaţii în regie              
          - reparaţii cu terţii              
          - studii şi cercetări              
          - alte servicii executate de terţi:              
          colaborări              
          comisioane şi onorarii              
          protocol, reclamă publicitate              
          poştă, telecomunicaţii              
          - alte cheltuieli materiale              
        b)cheltuieli cu munca vie, din care:              
          - salarii              
          - CAS              
          - Fond şomaj              
          - FNAS              
          - Fond accidente şi boli profesionale              
          - CCIASS              
          - Fond garantare creanţe salariale              
          - alte cheltuieli cu munca vie              
        c)cheltuieli financiare              
          I. Cheltuieli totale (1 + 2)           *) DELTA(ct)  
          II. Profit              
          III. Cota de dezvoltare              
          IV. Fondul IID              
          V. Venituri obţinute din activitatea de canalizare (I+II+III+IV)lei            
          VI. Cantitate procesată, inclusiv din consum propriumii m3            
          VII. Tarif unitar (V : VI)lei/m3     P0   *) DELTA(p) = Valoarea creşterii/ cantitate **) DELTA(p)***) P1 = P0 + DELTA(p)
  ----- *) În cazul ajustării tarifelor la canalizare. **) În cazul modificării tarifelor la canalizare. ***) În cazul ajustării sau modificării tarifelor la canalizare.În condiţiile existenţei unor sisteme diferite pentru apa pluvială (meteorică) şi menajeră, operatorul va întocmi fişe de fundamentare distincte.Pentru coloana "Realizat perioada anterioară", operatorul sau operatorul economic va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii.Cheltuielile cu protecţia calităţii apei se stabilesc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.Odată cu Fişa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la canalizare, operatorul sau operatorul economic va prezenta Memoriul tehnico-economic justificativ.În cazul în care operatorul sau operatorul economic desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
  Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.Veniturile realizate nu reprezintă veniturile încasate; acestea se determină prin înmulţirea cantităţilor facturate cu tariful în vigoare.Pentru operatorii şi operatorii economici care nu sunt plătitori de TVA, la fundamentarea cheltuielilor materiale se vor lua în calcul preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA.-------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!