Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ATRIBUŢIILE din 4 iulie 2007autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în derularea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din România, cu finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă exerciţiului financiar al anului 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007Data intrării în vigoare 12-07-2007


  Articolul 1Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, denumit în continuare MMFES, are urmatoarele atribuţii:a) stabileşte criteriile de eligibilitate în vederea identificării persoanelor defavorizate, beneficiare ale Programului, respectiv:
  1. beneficiarii de venit minim garantat;2. pensionarii agricultori;3. persoanele asistate în centre rezidenţiale sau înregistrate ca beneficiare de masă la cantinele de ajutor social înfiinţate conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;b) identifică persoanele beneficiare ale Programului şi pune la dispoziţia organizaţiei caritabile nominalizate informaţiile respective, cu ajutorul structurilor deconcentrate ale MMFES din teritoriu.
  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, are următoarele atribuţii:a) coordonează şi monitorizează implementarea Programului prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;b) informează Comisia Europeană, cel mai târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, asupra intenţiei de participare a României la Program, a cărui implementare începe la data de 1 octombrie şi se încheie la data de 31 decembrie a anului următor;c) notifică Comisiei Europene la 31 mai cel târziu informaţii privind:
  1. cantităţile din fiecare tip de produs, exprimate în tone, necesare pentru îndeplinirea programului pe teritoriul României pentru anul financiar respectiv;2. forma în care se vor distribui produsele către beneficiari;3. categoriile de persoane considerate defavorizate;d) notifică Comisiei Europene, în timp util şi înainte de începerea perioadei de implementare, documentaţia de atribuire a contractelor folosită pentru a repartiza diferitele modalităţi de aprovizionare din stocurile de intervenţie şi de mobilizare pe piaţă, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca organism de implementare a Programului;e) transmite Comisiei Europene numele organizaţiei de caritate, autorizată de MMFES, care participă la Program;f) în timpul perioadei de îndeplinire a Programului, informează Comisia cu privire la orice modificări previzibile ale cheltuielilor care pot surveni la punerea în aplicare a Programului;g) asigură fondurile necesare finanţării tuturor cheltuielilor legate de implementarea Programului.
  Articolul 3
  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ca instituţie publică aflată în subordinea MADR, este responsabilă cu gestionarea Programului şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi privind:a) implementarea Programului, după cum urmează:1. întocmeşte şi publică ofertele de licitare pentru selectarea ofertanţilor, cu respectarea condiţiilor cel mai puţin costisitoare pentru realizarea livrării şi transportului produselor alimentare conform art. 4 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 ;2. stabileşte fondurile necesare efectuării plaţii cheltuielilor de transport şi administrative, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 şi Regulamentului (CE) 306/2007 [anexa 1(i)];3. efectuează plata sumelor reprezentând cheltuielile administrative şi de transport efectuate în cadrul Programului, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 ;4. stabileşte încalcarile şi penalităţile aplicabile în cazul neregulilor şi prevăzute în procedurile pe care le elaborează, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 ;5. primeşte şi centralizează toate datele necesare comunicării către Comisia Europeană despre realizarea Programului;6. transmite lunar Comisiei Europene plăţile efectuate în cadrul acestui exerciţiu financiar, din cadrul Fondului European de Garantare Agricolă;7. încheie contracte de prestări de servicii cu operatorii economici selectaţi pentru transport şi procesare;8. stabileşte potrivit legii organizaţia/organizaţiile caritabilă/ caritabile care va/vor fi implicată/implicate în aplicarea Programului;9. încheie contractul de prestări de servicii cu organizaţia/ organizaţiile caritabilă/caritabile desemnată/desemnate conform pct. 8;10. verifică la încheierea contractelor cu operatorii economici selectaţi cuantumul garanţiei aferente operaţiunii de furnizare de alimente;11. controlează depozitele organizaţiilor de caritate cu privire la capacitatea spaţiului, igiena, personalul afectat operaţiunilor de distribuire;12. informează MADR asupra modalităţii de implementare a Programului;13. îndeplineşte şi alte obligaţii în implementarea Programului, conform Regulamentului (CEE) nr. 3.149/1992 şi Regulamentului (CEE) nr. 3.730/1987 ;b) verificarea, examinarea documentelor şi control, după cum urmează:
  1. efectuează acţiuni de verificare şi control, începând de la retragerea produselor alimentare din stocurile de intervenţie, în toate etapele de implementare a planului şi la toate nivelurile lanţului de distribuţie, pe toată durata de implementare, inclusiv la nivel local, aşa cum este prevăzut la alin. (2) al art. 9 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 ;2. verifică documentaţia operatorilor economici şi organizaţiei/ organizaţiilor caritabile care efectuează măsurile, în legătură cu returnarea mijloacelor, în controalele efectuate la aplicarea măsurilor, în conformitate cu prevederile care reglementează finanţarea politicii agricole comune;c) transmite Comisiei Europene, nu mai târziu de 30 iunie, raportul anual de îndeplinire a Programului pe parcursul anului financiar anterior, întocmit împreună cu organizaţia de caritate, alte organe şi organizaţii participante la Program, care va cuprinde un bilanţ de activitate aşa cum este prevăzut în art. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 .
  Articolul 4Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor Programului la locurile de distribuire a alimentelor.Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale sprijină acţiunea de identificare a persoanelor beneficiare ale Programului.
  Articolul 6MADR, MMFES, organismul de certificare şi reprezentanţii împuterniciţi ai Comisiei Europene, precum şi alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce priveşte supravegherea plăţilor făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentaţia operatorilor economici şi organizaţiei caritabile care efectuează măsurile, în legătură cu returnarea mijloacelor, în controalele efectuate la aplicarea măsurilor, în conformitate cu prevederile care reglementează finanţarea politicii agricole comune.-----------